ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ธนาคารยังคงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่าน รวมถึงนำเสนอทางเลือกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงมีความประสงค์จะเรียนให้ท่านทราบว่า ปัจจุบันธนาคารได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดกิจกรรมทางการบริหารเพื่อสังคมของธนาคาร และเพื่อใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารแก่ท่าน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • เพื่อแจ้งข้อมูลหรือสิทธิต่างๆ รวมทั้งแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน มีอยู่กับธนาคาร สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผ่านทางลูกค้าสัมพันธ์ 0-2697-5454
  • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ แคมเปญ สิทธิประโยชน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย โดยการโทรศัพท์ หรือส่งข้อความ SMS หรือส่งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็นข้อความหรือหนังสือ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของธนาคาร Website : https://www.tcrbank.com/th/privacynotice ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่ประสงค์ให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2697-5454 หรือผ่านช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา