ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศ ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน (“ท่าน”) รวมถึงวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
ก่อนการตัดสินใจสมัครงานหรือสมัครฝึกงาน ผู้สมัครงาน/ผู้สมัครฝึกงานสามารถที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของตนให้ธนาคารทราบ แต่ทั้งนี้ ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานหรือสมัครฝึกงาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคาร

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งที่มาของข้อมูล

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ธนาคารมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย และในบางกรณีธนาคารอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทุพพลภาพ โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินเดือน
 • ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ประวัติการทำงาน การศึกษา และการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว
 • ข้อมูลการติดต่อกับธนาคาร (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับธนาคาร

1.3 แหล่งที่มาของข้อมูล
ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
 • ขั้นตอนการสมัครเข้าทำงานกับธนาคาร การกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสารประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงาน ทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนต่าง ๆ
 • การติดต่อธนาคารผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล
 • ธนาคารอาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคาร

(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
 • บุคคลอ้างอิง สมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ที่ท่านระบุในใบสมัครงานของธนาคาร ในกรณีนี้ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งและได้รับความยินยอมจากบุคคลที่อ้างอิง สมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ทุกคน สำหรับการเปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดของอื่น ๆ บุคคลอ้างอิงของบุคคลเหล่านั้นให้แก่ธนาคาร โดยเฉพาะบุคคลอ้างอิงต้องบุคคลอ้างอิงดังกล่าวยินดีให้ธนาคารติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าทำงาน
 • บริษัทจัดการงาน
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน และผู้สมัครฝึกงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางธนาคารโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมิน และคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่าน ก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ
 • การปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอ ก่อนเข้าทำสัญญา
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงาน การสัมภาษณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของธนาคาร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคารธนาคาร หรือสาขา ของธนาคาร ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย


3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านไม่ประสบความสำเร็จในการประเมินต่าง ๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นเวลา 12 เดือน เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับธนาคาร

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

4.1 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของธนาคาร เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.3 บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ท่านสามารถดูข้อมูลบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและรายชื่อบริษัทประกันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูล ได้ที่
- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcrbank.com/finbusinessgroup
- รายชื่อบริษัทประกันที่ธนาคารเปิดเผยข้อมูล สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tcrbank.com/insurancelist


5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยท่านสามารถเริ่มใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่ธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ธนาคารไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของธนาคาร รวมถึงขอให้ธนาคารเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
ในกรณีที่ธนาคารได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธนาคารได้ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
 1. ขอให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 2. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารระงับการใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ธนาคารพยายามที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่าน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ธนาคารแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(8) สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อธนาคารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • อีเมล HR-PDPA-Center@tcrbank.com
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2697-5300 ต่อ 2209, 2239
ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ธนาคารได้รับ การแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากธนาคารปฏิเสธคำขอข้างต้น ธนาคารจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ ให้ท่านทราบด้วย ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
ธนาคารจะกำกับดูแลบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมายให้ดำเนินการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของธนาคารอย่างเหมาะสม

7. รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อธนาคารได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ช่องทางการติดต่อ:
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 121/78-79 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2697-5300 ต่อ 2209, 2239
อีเมล: HR-PDPA-Center@tcrbank.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ทีมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Team)
อีเมล: PDPU@tcrbank.com

8. การเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงาน การสมัครฝึกงาน และการใช้งานเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ธนาคาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว
ธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากประกาศนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขของธนาคาร
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา