เงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่เงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝากในรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • เลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายตามความต้องการตั้งแต่ 3-36 เดือน
 • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้
เงื่อนไขบริการ
 • สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย

***ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับเงินฝากประจำ 3 เดือน และ 5 เดือน ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเพิ่มกับทุกประเภทผู้ฝาก ***

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale sheet - เงินฝากประจำ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา