เงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ประเภทสมุดคู่เงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำทันใจ ที่มีระยะเวลาการฝาก 12 เดือน โดยให้ดอกเบี้ยสูง และได้รับดอกเบี้ยทันที ณ วันฝาก สามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย ไม่ต้องรอจนครบกำหนด

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยทันที ณ วันฝาก (กรณีนำฝากด้วยเงินสด)
เงื่อนไขบริการ
  • ให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี ”และ”, บัญชี ”หรือ”)
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือ ฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • การจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้น)
  • สำหรับดอกเบี้ยหากไม่ได้ถอนออก หรือ นำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือ จำนวนเงินที่ฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
  • สามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือ ฝากต่อ) หากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้น
  • กรณีถอนเงินต้น หรือ ปิดบัญชี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากรด้วยตนเอง)
  • เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ลูกค้าต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ ประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร ในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ วันที่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
  • หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet เงินฝากประจำทันใจ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา