เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า Plus Account One

บัญชีออมทรัพย์เพิ่มค่า ที่เพิ่มค่าให้กับเงินฝากของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน อีกทั้งยังได้รับความคล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ ที่สะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่มีข้อจำกัด ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยมาก พร้อมเบิกใช้สะดวกผ่านบัตร ATM

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • เพิ่มค่าด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
 • เพิ่มค่าด้วยดอกเบี้ยรับรายเดือน ที่คิดดอกเบี้ยทุกสิ้นวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • เพิ่มความสะดวกในการฝากได้ที่สาขาธนาคารและที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง ด้วยบัตรฝากเงินทันใจ
 • เพิ่มความคล่องตัวที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
 • เพิ่มความสะดวกในการถอนได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่เดียวกัน และสำหรับ 5 ครั้งแรกของทุกเดือนที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่รวมกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา
 • การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากในวันที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตามประกาศของธนาคาร
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายดือน คำนวนดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธฺ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นตามเงินฝากออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป (ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปีมี 365 วัน) 
   และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ออมทรัพย์ภายใน 1 เดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า Plus Account One ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา