เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยดี๊ดีด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือนไม่มีข้อจำกัดใน การฝาก – ถอน ยิ่งฝากมากยิ่งได้รับดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น 

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน 
 • คล่องตัวที่สามารถเบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน
 • สะดวกในการถอนได้ง่ายๆ ที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่เดียวกัน และสำหรับ 5 ครั้งแรกของทุกเดือนที่ตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ
 • สมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป ผู้ฝาก  1 รายสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดา  นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร และสหกรณ์ 
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขา
การจ่ายดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยรายดือน คำนวนดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดและปิดบัญชีภายใน 1 เดือน คิด 100 บาทต่อบัญชี
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sales Sheet-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา