เงินฝาก

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account

บัญชีปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน หรือ 36 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบระยะเวลาการฝาก ไม่เสียภาษี

สิทธิประโยชน์ และจุุดเด่น
 • ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
 • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท
 • ฝากสะดวก ฟรีค่าธรรมเนียม ที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
 • Tax Free 24 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • Tax Free 36 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝาก ไว้ จริง และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
 • กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet ปลอดภาษี 24 เดือน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet ปลอดภาษี 36 เดือน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา