เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการทางการเงินมากกว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) นับเป็นธนาคารพาณิชย์น้องใหม่ แม้จะเป็นธนาคารขนาดเล็ก (ตามขนาดสินทรัพย์) แต่อัตราการเจริญเติบโต ขององค์กรอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือธนาคารขนาดเล็กที่ดีที่สุด” โดยธนาคารมุ่งเน้นให้ความสำคัญ แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในด้านบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยการบริการที่เป็นกันเองยืดหยุ่น จริงใจ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์์สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายการให้บริการ ไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็น Retail Bank ชั้นนำที่น่าเชื่อถือ มีความคล่่องตัว รวดเร็ว
และตอบสนองได้ตรงใจลูกค้า ด้วยทีมงานที่รักการให้บริการ
และการใช้เทคโนโลยีการบริหาร อย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

 
1.
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
และตอบสนองความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้า
 
2.
สร้างทีมงาน
ที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านการบริการ
มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร
 
3.
สร้างระบบงานที่เอื้อหนุน
ให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
 
4.
สร้างความน่าเชื่อถือ
ด้วยการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล
 
5.
แสวงหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานและความเสี่ยง
เพื่อผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีที่สุด
 
6.
แสวงหาพันธมิตร
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 
7.
แสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ธนาคารสู่ความสำเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา