สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้ สำหรับแพทย์


                                      
    

คุณสมบัติผู้กู้ 
  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
  • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

ประเภทหลักประกัน 
  • ไม่ใช้หลักประกัน
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้สมัคร
  • สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้สมัคร
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือนหรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME กล้าให้ สำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา