สินเชื่อ SME 150 Max


                                             

สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง

 • วงเงินกู้สูงสุด 150% ของมูลค่าหลักประกัน*
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี*
อัตราดอกเบี้ย
 • MRR+0.94% ต่อปี (~9.74% ต่อปี)
 • หมายเหตุ : MRR ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8.80% (ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 14 เม.ย.63 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)
คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประวัติการกู้สินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
ประเภทหลักประกัน
 • ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น สถานประกอบการ, ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
 • ห้องชุดพักอาศัย
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ,คู่สมรสผู้สมัคร, เจ้าของหลักประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน, เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร ,คู่สมรสผู้สมัคร, เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

หมายเหตุ :
*รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ SME 150 MAX ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา