สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD
                 

วงเงินเบิกเกินบัญชี SME กล้าให้ Standby OD 
สินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ค้ำประกันโดย บสย.  


  
      

                   

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD
กรณีบุคคลธรรมดา

    สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน
  •  เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
  •  ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
  •  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  •  หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
  • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน (เฉพาะวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น) เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฯลฯ

กรณีนิติบุคคล
    สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังต่อไปนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้ค้ำประกันทุกคน/เจ้าของหลักประกัน
  •  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
  •  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล และสำเนาตราประทับ
  •  สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
  •  สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
  •  สำเนารายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (บอจ.4) (ถ้ามี)
  •  งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
  •  เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
  •  เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น บิลการค้า เป็นต้น
  • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน (เฉพาะวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น) เช่น โฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฯลฯ

* หมายเหตุ 
  • รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด


             

เอกสารแนบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME ธนาคารไทยเครดิตฯ (Product catalog) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME กล้าให้ Standby OD ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา