สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน                                                   
สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร 3%

สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*
 • ดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 3% ต่อปี*
คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน /อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด
พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดตั้งแต่ 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
อาชีพอิสระ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50ทวิ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด 
เจ้าของกิจการ
 • ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

หมายเหตุ :
*เฉพาะการรีไฟแนนซ์พร้อมขอกู้วงเงินอเนกประสงค์ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
**อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี)
***วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีทำประกัน MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย
****วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ (ส่วนเพิ่ม) กรณีทำประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยลดจากปกติ 0.50% และหากมีการยกเลิกประกันภายหลังอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้น 0.50%

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส โปร 3% ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา