สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร

รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องที่ ธนาคารไทยเครดิต
สำหรับผู้ที่มีบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ
คุณสมบัติผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วม
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20-65 ปี
 • กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  *อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 8.80% ต่อปี)

 **วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย

***วงเงินกู้อเนกประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีทำ MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.50%

    หากมีการยกเลิกประกันภายหลังทำสัญญาอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% และเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปชำระคืนเงินต้น

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น
 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด) 
 • สำเนาสัญญาเงินกู้และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด
พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดตั้งแต่ 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
อาชีพอิสระ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
เจ้าของกิจการ
 • ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา