สินเชื่อบ้านแลกเงิน

 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี*
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*
ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*
 
คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม
 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)
พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
วงเงินกู้
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน*
อัตราดอกเบี้ย
 • พนักงานประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.60% ถึง MRR-0.10%ต่อปี **
 • เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+2.89%ต่อปี**
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร*

หมายเหตุ :
*ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องทราบล่วงหน้า
**อ้างอิง MRR ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 9.05%ต่อปี)

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา