สินเชื่อบ้านแลกเงิน                                                  
อัตราดอกเบี้ย 1-3 เดือนแรก = 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR*-3.35% (ปัจจุบันเท่ากับ 6.35% )
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท***
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี***
 
คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม
 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)
พนักงานประจำ
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
วงเงินกู้
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน*
อัตราดอกเบี้ย
 • พนักงานประจำ/อาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-3 = 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR*-3.35% ต่อปี ถึง MRR*+0.65% ต่อปี (กรณีไม่ทำ MRTA**)
 • เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 = 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR*+1.19% ต่อปี (กรณีไม่ทำ MRTA**)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร*

หมายเหตุ :
*อ้างอิง MRR ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 9.70% ต่อปี)
**MRTA เป็นประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีลูกค้าสมัคร MRTA อัตราดอกเบี้ยจะลดลงจากปกติอีก 0.50% ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป และหากมีการยกเลิกประกัน MRTA ภายหลังทำสัญญา อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอีก 0.50% ต่อปี
***ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแลกเงิน (รวมหนี้) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแลกเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Self employed) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา