คำถามที่พบบ่อย

  คำถาม คำตอบ
1. บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) คือ บริการอะไร? บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) หรือเดิมใช้ชื่อว่า เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคารใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆเช่น Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM และเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ตามที่แต่ละธนาคารกำหนด ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งนี้ บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
2. ลูกค้าได้ประโยชน์จากการสมัครบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) อย่างไร?
 • สามารถโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน
 • สามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรง เช่น เงินคืนภาษี โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเทนเลขที่บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมการโอนถูกกว่า
3. การลงทะเบียนผูกบัญชีเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ต้องเตรียมอะไรบ้าง? บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชน ธนาคารไทยเครดิต เปิดให้บริการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝาก ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
ช่องทางลงทะเบียนหลัก
 • สาขาธนาคาร
ข้อมูล/เอกสารที่จำเป็น
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (รุ่น Smart card)
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการลงทะเบียน
 • โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชีและหลักฐานการถือครองหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น เอกสารแสดงการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
4. จะเริ่มลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์ได้เมื่อไหร่ ? ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระบบกลางจะเปิดให้ทุกธนาคารลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีพร้อมกัน ซึ่งธนาคารสามารถแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการทราบในทันที และไม่มีกำหนดการปิดลงทะเบียน
5. จะเริ่มใช้บริการพร้อมเพย์ ได้ เมื่อไหร่ ? คาดว่าภายในเดือนตุลาคม 2559 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการรับ-โอนเงินรายย่อยผ่านบริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิงเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลข โทรศัพท์มือถือ
6. ต้องรีบมาลงทะเบียนหรือไม่ ไม่ลงทะเบียนได้หรือไม่ ? การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แต่ควรเริ่มทยอย ลงทะเบียนตามความต้องการใช้งาน โดยรัฐบาลมีการคืน ภาษีต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่าน เลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นผู้ที่จะรับ สวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
7. การลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
8. ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ต้อง สมัครใช้บริการพร้อมเพย์หรือไม่ ? กรณีโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน
 • ผู้โอนเงิน ไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทางช่องทางต่าง ๆ ที่ธนาคารของผู้โอนเงินกำหนด เช่น ตู้ ATM / Internet/ Mobile Banking หรือสาขาธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร
 • ผู้รับโอนเงินจะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารของตนเองกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อน
9. สามารถผูกหมายเลข โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนได้กี่บัญชีกี่ธนาคาร ?
 • เลขประจำตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจาตัวประชาชนและ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดไม่เกิน 2 เลขหมาย
10. บริการพร้อมเพย์ปลอดภัย หรือไม่ ? บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
11. มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีหลายธนาคาร แต่มีหมายเลข โทรศัพท์มือถือเพียงหมายเลขเดียว ควรเลือกผูกกับบัญชีไหนดี และธนาคารไหนดี? การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ เลขประจาตัวประชาชน ควรขึ้นกับความสะดวกและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูก บัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง โดยสามารถยกเลิกได้ที่สาขาของธนาคารทุกสาขา
12. ถ้าลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมามีการ ย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือ โดยยังใช้หมายเลขเดิม จะต้องทำอย่างไร หรือ หากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่ ต้องทำอย่างไร ? ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการ ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝาก หรือ การใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แต่อย่างใด
13. หากเลิกใช้/ยกเลิกหมายเลข โทรศัพท์มือถือผูกบัญชีไปแล้ว หรือ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่จะต้องทำอย่างไร ? ขอให้ท่านแจ้งยกเลิกการผูกบัญชีให้สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีรับทราบเพื่อทำการยกเลิกการผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่บริการรับเงินโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลข โทรศัพท์มือถือใหม่นั้นกับบัญชีเงินฝากของท่านอีกครั้งหนึ่ง
14. สามารถโอนเงินผ่านบริการ พร้อมเพย์ ไปยังบัญชีของ ธนาคารในต่างประเทศ หรือโอนเงินจากธนาคาร ในต่างประเทศมาเข้าบัญชีของธนาคารในประเทศไทยได้หรือไม่ ? ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
15. สามารถใช้หมายเลข โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน(Prepaid) ได้หรือไม่? ถ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนด้วยชื่อของท่าน สามารถนำมาลงทะเบียนได้ โดยดำเนินการตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยลูกค้าจักต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอนของธนาคารที่กำหนด เช่น ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของผ่านระบบ OTP / USSD หรือ CDI ตามที่ธนาคารกำหนด
16. สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ บ้านได้หรือไม่ ? ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการส่งรหัส SMS OTP (One Time Password)
17. ถ้าลูกค้ายังไม่เปลี่ยนบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ดจะสามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่ ? สามารถใช้บริการได้ เนื่องจากระบบไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
18. ข้อมูลในบริการพร้อมเพย์ถูกนำไปเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ดหรือไม่ ? ไม่ได้ถูกเก็บในบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ด แต่ถูกเก็บไว้ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และระบบสำรองที่มั่นคง
19. เมื่อมีบริการพร้อมเพย์แล้ว จะสามารถใช้ธุรกรรมการโอน เงินแบบเดิมของธนาคารได้หรือไม่ ? ใช้ได้ตามปกติ
20. บริการพร้อมเพย์ มีการ กำหนดจำนวนการโอน วงเงิน และจำนวนเงินสูงสุดในการ โอนต่อรายการ และต่อวันเท่าไร ?
 • ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน
 • สำหรับวงเงินสูงสุดและจำนวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวันเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
21. บุคคลต่างด้าว สามารถใช้ บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่ ? ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิตให้บริการพร้อมเพย์แก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
22. ข้อพึงระวังในการใช้บริการ พร้อมเพย์มีอะไรบ้าง? ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง
23. บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตรATM สามารถสมัครบริการพร้อมเพย์ได้หรือไม่ ? บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้
24. หากผู้ใช้บริการได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือกับ Mobile Banking ของธนาคารไหนในปัจจุบันแล้ว จำเป็นต้อง ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์อีกหรือไม่? ถ้าต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ก็ต้องทำการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ด้วย
25. หากผู้ใช้บริการได้ใช้หมายเลข โทรศัพท์มือถือกับ Mobile Banking ของธนาคารไหนแล้ว จำเป็นต้องใช้เลขที่บัญชีของธนาคารนั้นผูกกับ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้บริการพร้อมเพย์หรือไม่? ไม่จำเป็น การผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับ Mobile Banking เป็นคนละระบบกับการลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีในบริการพร้อมเพย์
26. หากการโอนเงินผ่านบริการ พร้อมเพย์มีความผิดพลาด เช่น เงินตัดต้นทางแต่ไม่เข้า ปลายทาง หรือโอนเงินผิด จะทำอย่างไร ? ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่างๆ และแจ้งกับธนาคาร ต้นทางเพื่อทำการตรวจสอบ ธนาคารมีกระบวนการรองรับปัญหานี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็น กระบวนการที่เหมือนกับการแก้ปัญหาการโอนเงินในระบบปัจจุบัน
27. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับโอนเงินโดนระงับ สัญญาณ การโอนเงินผ่าน บริการพร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่? ยังสามารถทำการโอนเงินได้
28. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับโอนเงินยกเลิก บริการไปแล้ว การโอนเงิน ผ่านบริการพร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่? กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินมีการยกเลิกบริการผ่านเครือข่าย โทรศัพท์มือถือแล้ว ข้อมูลการยกเลิกดังกล่าวจะถูกนำมายกเลิกการลงทะเบียนที่ ฐานข้อมูลบริการพร้อมเพย์ของธนาคารด้วย ทำให้ผู้โอนเงินไม่สามารถโอนเงินเข้า หมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นได้
29. อัตราค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ในการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โครงสร้างค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์ ที่ธปท.ได้ประกาศไว้ สำหรับผู้โอนเงิน ดังนี้
1. ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อรายการ ฟรีทุกรายการ
2. มากกว่า 5,000 บาทต่อรายการ ไม่เกิน 2บาท/รายการ
3. มากกว่า 30,000 บาทต่อรายการ ไม่เกิน 5บาท/รายการ
4. มากกว่า 100,000 บาทต่อรายการ ไม่เกิน 10 บาท/รายการ***วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกำหนด
30. ในการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ มีค่าบริการข้ามธนาคารข้ามเขตหรือไม่ บริการพร้อมเพย์เป็นการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียม ให้เอื้อประโยชน์ต่อการโอนเงินรายย่อยเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่สะดวกขึ้นจึงไม่มีการแบ่งแยกรายการในเขต/ข้ามเขต หรือรายการในธนาคารเดียวกัน/ต่างธนาคาร
31. ถ้าโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน เขตเดียวกัน ซึ่งไม่เคยเสียค่าบริการ แล้วมาใช้บริการพร้อมเพย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวงเงินการโอน ซึ่งถ้าวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการไม่เสียค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการโอนเงินแบบเดิมที่ใช้เลขที่บัญชีภายในธนาคารเดียวกัน ในเขตเดียวกัน ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้

ข้อสังเกต: บริการพร้อมเพย์เป็นอีกหนึ่งบริการซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการใช้บริการขึ้นอยู่กับความพอใจ สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน และความสะดวกของผู้ใช้บริการแต่ละราย
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา