กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน

การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไมโครอย่างยั่งยืน

Micro หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือธุรกิจไมโคร ที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยให้การส่งเสริมและสนับสนุน Economic หมายถึง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มุ่งมั่นสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเติบโตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการและสังคมไทย Development หมายถึง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มุ่งมั่นพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจไมโครสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง 3 ด้านตามหลักการการธนาคารเพื่อความอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไมโครอย่างยั่งยืน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการที่หลากหลายและครอบคลุมการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ความรู้และกิจกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างบูรณาการ กิจกรรมเพื่อสังคม การวิเคราะห์และวิจัยทางเศรษฐกิจไมโคร ที่จะช่วยส่งเสริมและตอบโจทย์แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจไมโคร พร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจดังกล่าวที่เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ธนาคารไม่เพียงแต่สนับสนุนบริการทางการเงิน แต่ยังผลักดันให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามปรัชญาของธนาคารที่ว่า “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และโปร่งใส ทั้งยังตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ธนาคารจึงมุ่งมั่น ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสร้างรากฐานและการเติบโตเชิงพาณิชย์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในสังคมในระยะยาว ตลอดจนสร้างมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของธนาคาร อีกทั้งการดำเนินงานของธนาคารฯ ยังยึดมั่นในการบริหารจัดการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 มิติ คือ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านธรรมาภิบาล (ESG)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ธนาคารฯ มีการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน ในการดำเนินโครงการ คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น เป็นโครงการประกวดเรียงความ เพื่อชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ตลาดชุมชนสีเขียว

 

ด้านสังคม (Social)

ธนาคารฯ ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อม ให้สามารถเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 

ด้านธรรมาภิบาล (Governance)

ธนาคารฯ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ในการให้สินเชื่อที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงินและบรรเทาปัญหา ต่าง ๆ โดยมีแนวทาง 4 ข้อ คือ

            1. การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

            2. การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

            3. การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน

            4. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสประกอบการให้สินเชื่อ

อีกทั้งธนาคารฯ ยังร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยธนาคารฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม ตอบโจทย์สโลแกน “ใครไม่เห็น เราเห็น” ภายใต้แนวคิด “ทุกคนคือคนสำคัญ” ของธนาคาร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อย การดำเนินโครงการ CSR ของธนาคารจึงยึดหลักการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) 6 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย จำแนกแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
 • ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม

 • นโยบาย และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นธรรม และ ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
ให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมวินัยทางการเงินที่ดี และเสริมความรู้ด้านการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
 • ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy programs)

 • ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (Scholarship)

 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Learning center)

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคง และยั่งยืน ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งการจ้างงานที่เป็นธรรมและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐาน เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน
 • นโยบายและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าไม่ถึงแหล่ง เงินทุนในระบบ ให้สามารถขอสินเชื่อในระบบได้อย่างถูกต้อง

 • วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กร

 • กิจกรรม และแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงินสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง
 • ริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอร์มการธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 • การให้บริการทางการเงิน ที่อำนวยความสะดวกเรื่อง การชำระเงินแก่ลูกค้า

เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ
ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ให้ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
 • ส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบ การรายย่อย ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องการเงิน

 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการ ให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

 • รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดโครงการประกวดไอเดียสร้างสรรค์

 • รณรงค์ให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการรู้ คุณค่าสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Go green office)

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจไมโครและเพื่อสังคม

โครงการตังค์โต Know-how

ภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพธุรกิจ และ คุณภาพชีวิตของลูกค้ากลุ่มไมโครไฟแนนซ์และครอบครัวให้ดีขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางการเงิน มากว่า 4 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ทั้งการบริหารหนี้ วินัยการออม และการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ ด้วยการเตรียมความพร้อมในยุคสังคมไร้เงินสด การให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกอบการอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการดำรงชีพของผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย เป็นสิ่งจำเป็น ในการช่วยลดปัญหาการเกิดหนี้ครัวเรือน และรักษาระดับหนี้เสียไม่ให้เกิดขึ้น สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารฯ ได้ประสานความร่วมมือ กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ในการร่วมพัฒนา และรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถเพิ่มศักยภาพตนเอง และประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ตังค์โต Know-how”

รายงานการดำเนินโครงการตังค์โต Know-how

อ่านรายงานฉบับเต็ม
โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น

ด้วยธนาคารฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยแล้ว ธนาคาร ฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของ ประเทศในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” จัดการประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของผู้ค้ารายย่อยที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการศึกษา รวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้ เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นคุณค่าในอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้ปกครองของเยาวชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาตลาดชุมชนที่ใกล้ตัว ให้สามารถสร้างรายได้ มองเห็นโอกาส และประยุกต์ใช้ความรู้ สื่อต่างๆ หรือเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึง และใกล้ชิดชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงิน ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจเรื่องการเงิน รวมทั้งวินัยทางการเงินอย่างง่าย รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการ เข้าสู่สังคมไร้เงินสด มีกิจกรรมการเสวนาความรู้ เสริมเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้ในชีวิตจริง และสร้างแรงบันดาลใจ จากแขกรับเชิญพิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประการ รายย่อย และสามารถพลิกธุรกิจนาโน/ไมโครจนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการระดับเอสเอ็มอี ส่งออกนอก และนอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชน ให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม และการเรียนการสอนจากอาสาสมัคร ที่เป็นพนักงานธนาคารฯ โดยกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Success Story Sharing / เผยเคล็ดลับ สร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึง และใกล้ชิดชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงิน ผ่านกิจกรรมและเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจเรื่องการเงิน รวมทั้งวินัยทางการเงินอย่างง่าย รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด มีกิจกรรมการเสวนาความรู้ เสริมเทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้ในชีวิตจริง และสร้างแรงบันดาลใจ จากแขกรับเชิญพิเศษที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประการรายย่อย และสามารถพลิกธุรกิจนาโน/ไมโครจนประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการระดับเอสเอ็มอีส่งออกนอก และนอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชน ให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม และการเรียนการสอนจากอาสาสมัคร ที่เป็นพนักงานธนาคารฯ โดยกิจกรรมทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพรวมเศรษฐกิจธุรกิจไมโคร

ภาพข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา