TCR Bank

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ

   เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยทันทีในวันที่ฝาก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้า พร้อมรับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนเงินฝากประจำ โดยลูกค้าสามารถเลือกฝากได้หลายแบบ  ตั้งแต่ 100,000 บาท  200,000 บาท  300,000 บาท  400,000 บาท  500,000 บาท 600,000 บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท พร้อมทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด

 • ทันใจ...กับดอกเบี้ยที่รับทันทีในวันที่ฝากเงิน
 • รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนบัญชีเงินฝากประจำ โดยไม่ หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่ดอกเบี้ยรับทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • คล่องตัวแบบออมทรัพย์ ถอนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์ปกติ 

เงื่อนไขบริการ

 • ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้เปิดบัญชีชื่อร่วม (และ/หรือ)
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ ตั้งแต่  100,000 บาท  200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท  500,000 บาท 600,000บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท 
 • รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชี (กรณีฝากด้วยเช็ค ต้องรอทราบผลการเรียกเก็บเช็คก่อน)
 • รักษายอดเงินฝากตามระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร  
 • เมื่อครบระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใด เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต
 • กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้จำนวนเงินฝากในบัญชีต่ำกว่ายอดเปิดบัญชีก่อนระยะเวลาโครงการที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าผิดเงื่อนไข โดยคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปิดบัญชี สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • รับดอกเบี้ย ณ วันที่ฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด)
 • สำหรับยอดเงินฝากส่วนเกิน จากยอดเงินฝากที่กำหนด  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี         

บุคคลธรรมดา (เท่านั้น)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 

หมายเหตุ : 

1.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร      

3.เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
 ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog
 Sale Sheet เงินฝากเพิ่มค่าทันใจ 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS