TCR Bank

บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก

         บัญชีเงินฝากประจำเป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงตลอดระยะเวลาการฝากในรูปแบบสมุดคู่ฝาก (Passbook) และสามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ

สิทธิประโยชน์ / จุดเด่น

 • รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • เลือกระยะเวลาการฝากได้หลากหลายตามความต้องการตั้งแต่ 3-36 เดือน
 • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

เงื่อนไขบริการ

 • สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
 • การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • กรณีที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย

     ***ตั้งแต่ 16 มกราคม 2561 ธนาคารงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเพิ่มสำหรับเงินฝากประจำ 3 – 9 เดือน  ***

 หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

  บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ตราประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
 ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS