TCR Bank

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

        บัญชีเงินฝากที่คล่องตัวสูง สะดวกสบายกับการใช้จ่ายประจำวันที่ให้คุณสะดวกในการฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน พร้อมเบิกถอนสะดวกผ่านบัตร ATM

สิทธิประโยชน์ / จุดเด่น  

 • สะดวกฝาก ได้ทุกสาขา ทุกวัน
 • สะดวกถอน คล่องตัวด้วยบัตร ATM ถอนได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย กว่า 6,000 ตู้ (ฟรีเฉพาะในเขตพื้นที่เดียวกัน)
 • สะดวกเปิดบัญชี ด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
 • สะดวกสบายกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดสินเชื่อหรือค่าสาธารณูปโภค
 • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขบริการ

 • เปิดบัญชีได้ทุกประเภทลูกค้า ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ  500 บาท
 • ให้บริการในรูปแบบสมุดคู่ฝาก และ ขอใช้บริการบัตร ATM ได้

การจ่ายดอกเบี้ย

 • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และธันวาคม)
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นตามเงินฝากออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม  

 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท 
 • กรณีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และปิดบัญชีภายใน 1 เดือน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (รับรองสำเนาถูกต้อง)

บุคคลธรรมดา

 •  บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 

นิติบุคคล 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาแบบ บอจ. 3 หรือ บอจ. 4 (ถ้ามี)

 หมายเหตุ :

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด            
 2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร                   
 3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS