TCR Bank

สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง 
ต่อยอด ให้สูงยิ่งขึ้น เพียงคุณนำทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่สะสมไว้มาเป็นหลักทรัพย์
ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเพิ่มเงินลงทุน
เพิ่มผลกำไร หรือต่อยอดธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม* 

 • MLR ตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล 

 • หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ.5) และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น(ฉบับล่าสุด
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • งบการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี Bank Statement ของธนาคารที่ใช้บริการ
  ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารบันทึกประจำวันรายการซื้อ–ขายสินค้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
  นิติบุคคล**
 • Company Profile พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวและฐานะทางการเงินของกรรมการ / ผู้ค้ำประกัน 

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • Bank Statement ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน   

  * ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับทางการ

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS