TCR Bank

ฝาก-ถอน ด้วยบาร์โค้ด

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการฝาก/ถอนผ่านสำนัก/สาขาของธนาคารทุกสาขาไม่ต่องเขียนใบฝาก หรือ ใบถอน เพียงแสดง Barcode ของบัญชีที่ต้องการแทนการเขียนใบฝาก หรือ ใบถอน
ขอบเขตการให้บริการ

 หลักเกณฑ์การให้บาร์โค้ด

 • ให้บาร์โค้ดกับบัญชีเปิดใหม่ ทุกประเภทบัญชี
 • ให้บาร์โค้ดจำนวน 2 อัน สำหรับติดสมุดคู่ฝาก และ ติดสมุดบาร์โค้ด
 • ให้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา  (นิติบุคคลต้องมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร)
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีอยู่ก่อนแล้ว  ให้นำสมุดคู่ฝาก หรือ แสดงบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับบาร์โค้ด
 • ขอรับบาร์โค้ดได้ทุกสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

 หลักเกณฑ์การใช้บริการบาร์โค้ด สำหรับการฝากเงิน

 • ใช้บาร์โค้ดแสดงแทนการเขียนสลิป ในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภทบัญชี
 • สามารถใช้บาร์โค้ดฝากได้ทั้งกรณีนำสมุดคู่ฝากมา หรือ ไม่ได้นำสมุดคู่ฝากมาทำรายการ
 • ใช้สำหรับรายการฝากด้วยเงินสด   เงินโอน  เท่านั้น  ไม่รวมรายการฝากเช็ค
 • สามารถใช้บริการฝากเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยเครดิตได้ทุกสาขา

 หลักเกณฑ์การใช้บริการบาร์โค้ด สำหรับการถอนเงิน

 • ใช้สำหรับรายการถอนบัญชีประเภทที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้น
 • การทำรายการถอนเงิน ใช้บาร์โค้ดร่วมกับสมุดคู่ฝากและต้องนำมาทำรายการโดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น (กรณีการมอบอำนาจต้องเขียนในสลิปใบถอนเงินตามปกติ)
 • สามารถใช้บริการถอนเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยเครดิตได้ทุกสาขา

 ขั้นตอนการใช้บริการ

 • การใช้บริการฝากเงิน สะดวกรวดเร็ว  แสดงบาร์โค้ด พร้อมแจ้งความประสงค์การฝากเงิน พร้อมส่งมอบเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินและยืนยันรายการ บันทึกรายการและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในช่องผู้นำฝากของใบฝาก /ใบถอนด้วยบาร์โค้ด
 • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการฝากด้วยสมุดบาร์โค้ด  โดยไม่ได้นำสมุดคู่ฝากมา ลูกค้าจะได้รับ สำเนาใบฝาก /ใบถอนด้วยบาร์โค้ด  เป็นหลักฐานการฝากนั้น
 • การใช้บริการถอนเงิน   ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดกับสมุดคู่ฝาก  พร้อมแจ้งความประสงค์การถอนและจำนวนเงินที่ต้องการ   เจ้าหน้าที่ระบุประเภทรายการและประเภทบัญชีในใบฝาก/ใบถอนด้วยบาร์โค้ด แล้วส่งให้ลูกค้าเซ็นชื่อในช่องเจ้าของบัญชี  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจลายเซ็นและบันทึกรายการและได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว   จะส่งมอบเงินสด(ถ้ามี)พร้อมใบฝาก/ใบถอนด้วยบาร์โค้ด ให้ลูกค้าลงนามในช่องผู้รับเงิน เพื่อให้ธนาคารเป็นหลักฐานการนั้น

 

ตัวอย่าง  สมุดบาร์โค้ดออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS