TCR Bank

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารทางอิเล...

 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์  (Bulk Payment System)

ลิกวุ่นวายกับการชำระค่าบริการต่างๆ ทั้งค่าสินค้า บริการ รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน โบนัส เงินปันผล จ่ายคืนภาษีและอีกมากมาย ด้วยบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ที่ให้บริการโอนเงินรายย่อย ซึ่งมีงวดการชำระที่แน่นอนและมีปริมาณรายการมากให้แก่ ลูกค้า ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าจากบัญชีเงินฝากลูกค้าธนาคารไทยเครดิตไปยังบัญชีเงินฝาก ธนาคารอื่นของลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินเพื่อไปเข้าบัญชีเงินฝาก ต่างธนาคารครั้งละจำนวนมากๆ ซึ่งสามารถโอนเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ

คุณจะได้รับประโยชน์จากบริการ

  • สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปทำรายการที่ธนาคาร เพียงจัดทำข้อมูลชุดเดียว และส่งให้ธนาคารดำเนินการ
  • รวดเร็วได้อีก คุณสามารถโอนเงินให้ผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ และโอนได้หลาย รายการพร้อมกัน
  • ประหยัดกว่าที่เคย ทั้งเวลาในการจัดทำข้อมูล พร้อมยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ของบริษัท
  • ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ ไม่ต้องเสียเวลาในการจ่ายเป็นเช็ค และลดความเสี่ยงในการถือเช็ค
  • ถูกต้องที่สุด ด้วยระบบการตรวจสอบ กรณีรายการโอนข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีให้บริษัทในวันที่รายการมีผล
  • แม่นยำแน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินและเวลาของบริษัท

 เงื่อนไข

  • บริษัทมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร โดยผู้รับเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอยู่กับธนาคารใดก็ได้
  • บริษัทจัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด ส่งให้กับธนาคารล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 12.00 น.
  • ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น

 ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศของธนาคาร

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS