TCR Bank

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (...

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  เป็นบริการที่ธนาคารฯ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากของคู้ค้า (ผู้รับเงินโอน) ที่มีอยู่กับธนาคารฯ ได้โดยไม่ต้องมาทำรายการที่หน้าเคาท์เตอร์ของธนาคารเอง   โดยลูกค้าและคู่ค้า (ผู้รับเงินโอน) ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน อยู่ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ประโยชน์ของบริการ 

  • รับส่งข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว  บริษัทบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  และส่งมายังสาขาของ ธนาคาร (หรือรับและจัดส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด) ก่อนวันที่กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า ล่วงหน้า 2 วันทำการ
  • หักเงินและโอนเงินตรงเวลา  ระบบหักบัญชีของธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีลูกค้า และโอนเข้าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า(ผู้รับเงินโอน)ตามกำหนดเวลา
  • ลดความเสี่ยง  ช่วยลดภาระในการโอนเงินเข้าบัญชีที่หน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร
  • ลดภาระและสะดวกในการตรวจสอบ และกระทบยอดบัญชี  ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของบริษัทและโอนเงินให้กับคู่ค้า(ผู้รับเงินอน)  พร้อมทั้งแจ้งผลออกเป็นรายงาน หรือ ดาวน์โหลด ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

 ลักษณะบริการ

  • คู่ค้า (ผู้รับเงินโอน) ของบริษัท ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  • บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นงวด
  • บริษัทบันทึกและส่งคำสั่งโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดไว้
  • ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับคู่ค้าของบริษัท (ผู้รับเงินโอน) ในคราวเดียวกัน 

อัตราค่าธรรมเนียม 

  • ในเขตสำนักหักบัญชี   10 บาท ต่อรายการ
  • นอกเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท ต่อรายการ

 

 

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS