TCR Bank

บริการออกแคชเชียร์เช็คแทนบริษัท (Cheque ...

บริการออกแคชเชียร์เช็คแทนบริษัท (Cheque Payment)

อีกขั้นของสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าและบริการของคุณ…ด้วยบริการรับจัด พิมพ์เช็ค รายละเอียดการจ่ายเช็คพร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งบริการจ่ายเช็คดังกล่าวแทนลูกค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด

  • ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้ออกแคชเชียร์เช็คของธนาคาร เพื่อช่วยลดภาระการลงนามจ่ายเช็คของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถลดขั้นตอน เวลา และลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็คได้
  • บริษัท สามารถบริหารบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถโยกย้ายบุคคลที่ดูแลการออกเช็คเพื่อไปทำประโยชน์ด้านอื่นได้

เงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารเท่านั้น จึงสามารถสมัครใช้บริการได้

 ค่าธรรมเนียม

  • 15 บาทต่อรายการ (ลูกค้าจัดทำข้อมูลให้ธนาคาร)
  • 20 บาทต่อรายการ (ธนาคารจัดทำข้อมูลให้ลูกค้า)

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS