TCR Bank

บริการรับชำระเงิน

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)

ค่าน้ำ ค่าไฟหรือจะค่าอินเตอร์เน็ตก็หายห่วง ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บริการที่ธนาคารฯ ร่วมกับบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่ใช้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นงวด ผ่านการหักบัญชีเงินฝาก
บริการนี้ ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน พร้อมทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารฯ หักบัญชีเงินฝากผ่านสาขาของธนาคารฯ ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ประโยชน์ของบริการ

 • รับส่งข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว  บริษัทบันทึกข้อมูลลงใน Diskette และส่งมายังสาขาของ ธนาคาร (หรือรับและจัดส่งตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด) ก่อนล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันหักบัญชีลูกค้าบริษัท
 • หักเงินตรงเวลา  ระบบหักบัญชีของธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีลูกค้า และนำเข้าเงินเข้าบัญชีบริษัทตามกำหนดเวลา
 • ลดความเสี่ยง  ช่วยลดภาระในการติดตามลูกหนี้
 • ลดค่าใช้จ่าย สร้างความสะดวกให้ลูกค้าในการชำระเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบ
 • ลดภาระและสะดวกในการกระทบยอดบัญชี  ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัท และแจ้งผลออกเป็นรายงาน หรือ ดาวน์โหลด ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด เพื่อมากระทบยอดลูกหนี้อัตโนมัติ
ลักษณะบริการ
 • ลูกค้าของบริษัท ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารไทยเครดิต
 • บริการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นงวด
 • บริษัทบันทึกและส่งคำสั่งเรียกเก็บเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดไว้
 • ธนาคารหักเฉพาะบัญชีที่ลูกค้ายินยอมให้หักบัญชีไว้กับธนาคาร และโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน
 • การยินยอมให้หักบัญชี ลูกค้าบริษัท สามารทำได้ 2 รูปแบบ
 • กรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีส่งผ่านธนาคาร
 • กรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีส่งผ่านบริษัท
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ในเขตสำนักหักบัญชี   10 บาท ต่อรายการ
 • นอกเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท ต่อรายการ

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS