TCR Bank

บริการจ่ายเงินเดือน

 

ด้วยบริการจ่ายเงินเดือนจาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด ที่มอบบริการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผล โบนัสพนักงานหรือลูกจ้าง ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีพนักงานหรือลูกจ้างจำนวนมาก เนื่องจากช่วยเพื่มความสะดวก ลดภาระในการนับแยกและบรรจุเงินสด อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการเก็บเงินสดไว้ สำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง โดยธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของพนักงานหรือลูกจ้าง ณ วันจ่ายเงินเดือน ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำสั่งของลูกค้า
ประโยชน์ของการบริการ

 • รับส่งข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว เพียงคุณบันทึกข้อมูลลงใน Diskette และส่งมายังสาขาของธนาคารล่วง หน้า    1 - 2  วัน ก่อนการจ่ายเงินเดือน
 • จ่ายเงินตรงเวลา ระบบหักบัญชีของธนาคาร จะดำเนินการหักเงินจากบัญชีของบริษัทและนำเงินเข้าบัญชีพนักงานตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด
 • ลดความเสี่ยง บริษัทไม่ต้องสำรองเงินสดไว้ที่บริษัท ไม่ต้องเสียเวลาในการจ่ายเป็นเช็คและลดความเสี่ยงในการถือเช็ค
 • ลดค่าใช้จ่าย บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง ข้อมูลเงินเดือนใน Diskette จะถูกใส่รหัสข้อมูล (Data Encryption) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ (กรณีนี้ต้องใช้โปรแกรมที่ธนาคารจัดเตรียมให้)
ลักษณะการให้บริการ 
 •  ผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทต้องมีบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 •  บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทและห้างร้าน ที่มีการจ่ายเงินปันผล โบนัส หรือจ่ายคืนภาษีให้กับผู้รับเงินจำนวนมาก
 • บริการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจ่ายเงินเดือน Direct Credit for Payroll
 • เป็นการหักเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบริษัทหนึ่งรายการ และกระจายเงินเข้าบัญชีของผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากราย
 • วงเงินโอนสูงสุดต่อรายการ ไม่จำกัด

เงื่อนไข

 • บริษัทมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคาร โดยผู้รับเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือกระแสรายวันอยู่กับธนาคารใดก็ได้
 • บริษัทจัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด ส่งให้กับธนาคารล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนเวลา 12.00 น.
 • ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะวันทำการธนาคารเท่านั้น

อัตราค่าธรรมเนียม

 • กรณี ธนาคารเป็นผู้บันทึกข้อมูล 20 บาท ต่อรายการ   
 • กรณี เจ้าของกิจการเป็นผู้บันทึกข้อมูลผ่านแผ่นข้อมูล 10 ต่อรายการ

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS