TCR Bank

โปรโมชั่นเงินฝากพิเศษฉลองเปิดสาขา

 
 
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา  12, 18  เดือน
ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.90% ต่อปี
ให้บริการเฉพาะสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเท่านั้น 
 
เงื่อนไขบริการ
 • รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
  - ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี    เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
  - ฝากประจำพิเศษ 18 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี    เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
 • ให้บริการเปิดบัญชีกับประเภทผู้ฝาก
  - ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป (ผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) เท่านั้น)
  - ฝากประจำพิเศษ 18 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับรายการฝากครั้งต่อๆ ไป รายการละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • รับฝากสูงสุดต่อราย รวมเงินฝากประจำทุกประเภทไม่เกิน  20 ล้านบาท
 • ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละรายการฝาก (ยอดฝาก) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
  ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น และดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝาก  ธนาคารจะทำการรับฝาก  ต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝากการเดิม และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS