TCR Bank

โปรโมชั่นเงินฝากพิเศษฉลองเปิดสาขา ซีคอน ...


เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา  12, 18  เดือน
ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.90% ต่อปี
ให้บริการเฉพาะสาขาซีคอน ศรีนครินทร์เท่านั้น 

เงื่อนไขบริการ
 
 •  รับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน
         -ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี    
         เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
         -ฝากประจำพิเศษ 18 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี    
         เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
 •  ให้บริการเปิดบัญชีกับประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป 
   (ผู้ฝากรายใหม่ (New CIF) 
 •  รับฝากสูงสุดต่อราย รวมเงินฝากประจำทุกประเภทไม่เกิน 20 ล้านบาท
 •  เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับรายการฝากครั้งต่อๆ ไป รายการละไม่ต่ำกว่า   
   1,000 บาท
 •  ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละรายการฝาก (ยอดฝาก)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

        -ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
        -ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา  
         ดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันฝากเงินแต่ละรายการนั้น สำหรับกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน
         ดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไปธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร 
 •  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง  
   ประเภทเงินฝาก  ธนาคารจะทำการรับฝาก  ต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝากการเดิม   
   และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น
 •  ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของ
   กรม
  สรรพากร
 •  ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศ  
   เปลี่ยนแปลง
 
 
หมายเหตุ : 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

 
เอกสารแนบ
 ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS