TCR Bank

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสูงสุ...


ประจำปี 2560 (2017)
  • ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 Download
  • ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 Download

ประจำปี 2559 (2016)
  • ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 Download

ประจำปี 2558 (2015)
  • ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 Download

ประจำปี 2551 (2008)
  • ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจธนกิจ ที่ สธ.001/2551 (ครั้งที่ 1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2551 Download

ประจำปี 2550 (2007)
  • ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ (ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ) ที่ สธ.001/2550 Download
IT MX ICAS ICAS