TCR Bank

สมัครงาน ธนาคารไทยเครดิต


อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อทาง e-mail : recruitment@tcrbank.com
 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
* JPEG, GIF, PNG ขนาดไม่เกิน (120 KB)
* PDF, JPEG, GIF, PNG ขนาดไม่เกิน (500 KB)
ปี
เดือน
รายละเอียดในการสมัครงาน
ต้องการสมัครในตำแหน่ง

บาท / เดือน
* PDF ขนาดไม่เกิน (500 KB)

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS