TCR Bank

ร่วมงานกับเราอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อทาง e-mail : recruitment@tcrbank.com
 


ลำดับ
ตำแหน่ง
ส่วน
ฝ่าย
อัตรา
1
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
สำนักงานใหญ่(รัชดาภิเษก)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
25
รายละเอียดเพิ่มเติม

 เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)

 

ลักษณะงาน

 

- กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

- เสนอสินเชื่อ และประกัน MRTA ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อย

- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าปัจจุบัน ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า

  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจ

- ทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 

 

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์

  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานขาย

 

 
 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

 

 
2
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (Credit Advisor)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
20
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่  เติบโตไปพร้อมกัน 

 

สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง  มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร  

ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ 

การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ 

 สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

คุณสมบัติ :

- นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัว กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

- ผลการเรียนดีหรือทำกิจกรรมระหว่างศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office ,

   Mobile Application

- มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง 

- มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ 

- มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 

- ชอบงานที่ท้าทาย  และมุ่งมั่นในความสำเร็จ      

 

รายละเอียดงาน:

 

- ขยายฐานสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์ 

- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์

   กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  

- วิเคราะห์และอำนวยสินเชื่อ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด  

- รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการ ตามเวลากำหนดที่นัดหมาย และติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ ตามกำหนดเวลา 

- ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล (Portfolio) เพื่อการให้บริการที่ดี และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า  

- การทำงานส่วนใหญ่จะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก  

 

 

***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากธนาคารในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฎิบัติงานจริง***          

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

 

 

 
3
เจ้าหน้าที่ธนกิจ (Teller) ประจำสาขาในกรุงเทพฯ
บริหารเครือข่ายสาขา
10
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ 

สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน :

  

·  บริการรับฝาก ถอน โอนเงินการขอใช้และยกเลิกบัตร ATM

·  บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ

·  รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน

·  บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)

·  อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร

·  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ :

 

- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานขาย

 - มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร 

- บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 

- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
วิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการกลาง
4
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

- มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ของฝ่ายงานฯ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขัน

- จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อและรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจธนกิจและ/หรือสินเชื่อประเภทอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- นำเสนอรายงานวิเคราะห์สินเชื่อต่อคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

- ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลทางด้านสินเชื่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายสินเชื่อ

 

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ
 

- มีความรู้ด้านวิเคราะห์สินเชื่อมาโดยตรง

- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 
5
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Receptionist)
ส่วนลูกค้าสัมพันธ์
พัฒนาช่องทางบริการและการขาย
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

( Job Summary )

 • ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อธนาคาร
 • ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

หญิง

อายุ       

22 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ทุกสาขา

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานให้บริการ 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 • มีใจรักบริการ
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ
 • มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

6
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และพอร์ทสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (Product and Portfolio Strategy)
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย
2
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

ลักษณะงาน

  - ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจในแง่ของผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการตลาดใน segment ต่างๆ

- ประสานงานกับบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอโปรแกรมใหม่หรือปรับปรุงเงื่อนไขของโปรแกรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการทำตลาด

 - กำหนดเป้าหมายของแต่ละโปรแกรมให้ชัดเจนเพื่อติดตามและประเมินผลทั้งในแง่การตลาดและคุณภาพลูกหนี้ รวมถึงสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงานขายเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ภายใต้ความเสี่ยงที่บริหารความเสี่ยงรับได้อย่างมีเหตุมีผล

 - ควบคุมคุณภาพพอร์ทและบริหารจัดการข้อมูล/monitoring report ต่างๆ 

 - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อวางแผนร่วมกันในการทำตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การวางแผนสื่อโฆษณาที่เหมาะสม

 - ศึกษาและทำงานร่วมกับ partner อาทิเช่น บริษัทประกันในเครือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเพิ่มรายได้ให้ธนาคาร ออกแบบ/พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการขยายตัวของportfolio และ comply ตามกฏเกณฑ์ต่างๆที่มาจากฝ่ายนโยบายเครดิต หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

 

 

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 
7
เจ้าหน้าที่สอบทานสินเชื่อ (Credit Review)
สอบทานสินเชื่อ
บริหารความเสี่ยง
2
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

ลักษณะงาน

- สอบทานความถูกต้อง ของ เอกสาร/นิติกรรมสัญญาและเงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

- พิจารณาการผ่อนชำระตามเงื่อนไข ความเหมาะสมของการจัดชั้นหนี้และการกันสำรอง

 

- สอบทานการอนุมัติของลูกค้าตามแผนการสอบทาน

 - จัดทำสรุป เพื่อประกอบการทำข้อมูล และ รายงาน สรุปอำนาจอนุมัติด้านสินเชื่อ

 

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ บัญชี สังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการสอบทานสินเชื่อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการการให้สินเชื่อ

- สามารถใช้งาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 

 

 ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

 
8
เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ (Compliance)
กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตรวจสอบและกำกับ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

 - จัทำ individual plain dimension  พร้อม evidences support 

- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงตาม SA portfolio สรุปเนื้อหา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 - พิจารณาระดับความเสี่ยงของข้อมูล จัดทำข้อเสนอแนะการแก้ไข รวมทั้งวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ 

- วิเคราะห์ข้อมูลจาก warning report 

- สรุปข้อมูลระดับ Plain Dimension

 

 

คุณสมบัติ

 

- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ บัญชี สถิติ สังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือตรวจสอบอย่างน้อย 3-5 ปี

- มีทักษะในการวิเคราะห์ transaction และ across relation

- สามารภใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

 
9
เจ้าหน้าที่อาวุโส ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (Field Checker Team Lead)
พัฒนาและควบคุมคุณภาพกระบวนการสินเชื่อ
4
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน  

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

 - ควบคุม จัดสรรงาน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อต้องออกทำงานในแต่ละวันเพื่อให้เสร็จตามกำหนด

 - ฝึกสอน ให้คำปรึกษา แนะนำการตรวจสอบสินเชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อมีความชำนาญงาน 

- ตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยออกตรวจสอบคุณภาพงานที่ทีมทำไปแล้ว สุ่มตรวจสอบงานที่ FC จะส่งไปที่ผู้อนุมัติ ออกตรวจสอบสินเชื่อกับทีมเพื่อฝึกสอนงาน ณ วันตรวจสอบสินเชื่อจริง รวมถึงออกตรวจสอบสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

- จัดทำรายงายผลการตรวจสอบคุณภาพการทำงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ 

- ออกตรวจสอบสินเชื่อ กรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่ากำลังคนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

   

 

 คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป (ปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

- เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ด้านตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- มีภาวะการเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ ควบคุม จัดการทีมได้

- มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และเคารพต่อกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

- มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

 

 

 

10
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (Field Checker)
พัมนาและควบคุมคุรภาพกระบวนการสินเชื่อ
12
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

 - ออกตรวจสอบ สัมภาษณ์ผู้กู้ และข้างเคียงที่สถานประกอบกิจการลูกค้า และสถานที่ตามที่กำหนด ให้ได้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อนุมัติสินเชื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า 

                         ·       ผู้กู้มีตัวตนจริง และ เป็นเจ้าของธุรกิจจริง

·       ทำธุรกิจจริง ความมีหลักแหล่งของสถานประการ

·       รายได้ของผู้กู้และการประเมินรายได้

·       ตรวจสอบข้อมูล  เอกสารอื่นๆ เช่น สถานที่ที่ส่งเอกสาร,เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้,บัญชีโอนเงินกู้

 - ออกตรวจเคสลูกค้าที่ มีบัญชีสินเชื่อแล้วเพื่อตรวจสอบผู้กู้ยังคงมีตัวตนจริง และ เป็นเจ้าของธุรกิจจริง ทำธุรกิจจริง ความมีหลักแหล่งของสถานประการ

 

คุณสมบัติ

 - เพศชาย หรือหญิง

- อายุไม่เกิน 35 ปี

 - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป (ปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 - มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง

 - มีความรู้และประสบการณ์ด้านตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 - สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และภายในเวลาที่กำหนด

 - มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และเคารพต่อกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

 - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

11
ผู้อำนวยการภาค บริหารเครือข่ายสาขา
บริหารเครือข่ายสาขา
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

ลักษณะงาน

 - วางแผน ควบคุม กำกับ เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขและธุรกิจทางการเงินการธนาคารของแต่ละสาขา

 - กำหนดขอบเขตวิธีการดำเนินงานทางการเงินการธนาคารของสาขา

 - เป็นศูนย์กลางตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้รับมอบอำนาจทางการเงินการธนาคารของธนาคาร และแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจ

 - ดูแล ควบคุมและเป็นศูนย์กลางตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทางการเงินของธนาคารและธนาคารอื่น ๆ ที่ติดต่อธุรกิจกับธนาคาร

 - ประสานงานกับสาขา/สำนัก และบริษัทคู่ค้าในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

- การสึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การธนาคาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - ประสบการณ์ด้ารการปฏิบัติการธนาคาร 10 ปีขึ้นไป

- ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ

- มีภาวะผู้นำ

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

   

12
ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต
20
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยประเมินภายใต้กรอบนโยบายของธนาคาร, วางแผนหาพื้นที่ศักยภาพ และพาทีมออกตลาดเพือหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานสินเชื่อลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย (นาโนไพแนนซ์)

- ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และพนักงานภายใต้การดูแลให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย

- ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดกับฝ่ายบริหาร วางแผนการขาย

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด วิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร

- มีทักษะการบริหารทีมงาน ทักษะการสื่อสาร และมีความชำนาญในการขยายฐานลูกค้า

- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ชอบความท้าทายในงานขาย

 

สาขาที่เปิดรับ: สาขาราชบุรี, สาขานครสวรรค์,สาขาพิษณุโลก, สาขาเชียงใหม่, สาขาโคราช, สาขาขอนแก่น,

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

13
ผู้จัดการเครือข่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ (Branch Manager)
พัฒนาธุรกิจใหม่
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

- วางแผนหาพื้นที่ศักยภาพ กำหนดแผนงานการขายให้บรรลุเป้าหมาย

- พิจารณาอนุมัติสินเชื่อนาโนเครดิต เพื่อธุจกิจรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)

- ติดตามตรวจสอบการรับชำระหนี้จากลูกค้า และพนักงานภายใต้การดูแล

- ออกเยี่ยมลูกค้า

 

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง

- ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด หรือการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้Microsoft office

- มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง

 

สาขาที่เปิดรับ: สาขาปทุมธานี, สาขาประตูน้ำพระอินทร์,สาขาวงเวียนใหญ่, สาขาบางแค

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 

14
ผู้จัดการทีมธุรกิจสัมพันธ์ (Team Manager)
ขายสินเชื่อธุรกิจรายย่ิย
สินเชื่อธุรกิจเพื่อรายย่อย
10
รายละเอียดเพิ่มเติม
   

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

คุณสมบัติ

 - ทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Product Program

 - ประสานงาน คอยช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา Relationship Manager (RM) ในการขยายธุรกิจจากลูกค้าปัจจุบันผ่านการทำ cross-selling

 - ร่วมกับ Relationship Manager (RM) ในการสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ธนาคารให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น

 - ดูแลและสอนงาน Relationship Manager (RM) ในเรื่องดังต่อไปนี้

-      เทคนิคในการหาลูกค้าใหม่และการขาย

-      วิธีการ screen ลูกค้าในขั้นต้น, การวิเคราะห์ธุรกิจ, การ verify ตัวตน และ validate ข้อมูลของลูกค้า

-      จัดทำ credit application (call report) 

-       ออกเยี่ยมลูกค้าพร้อม RM ในบางครั้งเพื่อให้คำแนะนำตามความเหมาะสม

 -    ควบคุมคุณภาพลูกหนี้โดยช่วย Relationship Manager (RM) ติดตามการชำระเงิน, เจรจาต่อรองกับลูกค้าใน port ของตนเอง

 - ประสานงาน และทำงานร่วมกับสาขาที่ทีมงานตนเองตั้งอยู่ รวมถึงทีมสินเชื่อ

 - รับผิดชอบปริมาณยอดสินเชื่อเบิกใช้/เดือนหรือเป้าหมายอื่น (KPI) เพื่อให้ได้ตามเป้าของแต่ละทีมที่ได้รับมอบหมายมา

 - ควบคุมให้ทีมงานปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และนโยบายของธนาคารและธปท.

 

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ บัญชี สังคมศาสตร์

 - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปี- มีประสบการณ์ในการคุมทีม 

- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อSME

 - มีภาวะความเป็นผู้นำ

  

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 
15
Quality Assurance
พัฒนาและควบคุมคุณภาพกระบวนการสินเชื่อ
2
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

Job Descriptions:

 - Contact customer via phone after disbursement to communicate clearly for payment method credit given and to check quality of service. 

- Contact customer via phone to verify customer to check quality of loan collection by frontline staff

- Resolve service problems by clarifying the customer issue / compliant; determining the cause of the problem; selecting and explaining the solution to solve the problem; expediting correction or adjustment; following up to ensure resolution 

- Provide report to summarize  result of contact customer and resolution

- Be a Center to assign and control cases to Field Checker including any administrative task relate to Field check unit

 

 

Requirements:

 - Bachelor’s degree in, Business Administration, Information Technology, Computer Science, Statistic, Economic

 - Experience in customer service, customer survey or collection

 - Good communication skill

 - Computer literate- Excel 

 

 

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

 มือถือ 08 1776 4283

   

 

16
Process Development
พัฒนาและควบคุมคุณภาพกระบวนการสินเชื่อ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่  

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

ลักษณะงาน

 

Job Descriptions:

 - Be a process owner  to work with cross functional unit to continuously improve processes of Nano Finance and Small Business

 - Ensure initiatives are aligned with corporate goals, and focus on efficiency and cost/revenue opportunities

 - Perform process mapping, AS-IS analysis and deploy TO-BE process optimization.

 - May act as the business-side project manager for the development of automated solutions that support process improvement initiatives. Play a key role in ensuring business needs are being met with any IT solution.

 - Provide analysis reports to monitor the health of improvement process

 - Provide support and expertise in implementing quality standards process, operating procedure communication and training material

 - Take necessary actions to control the processes to ensure have no serious problems related to internal / external customer complaint, audit issue

 - Develop and Regular do Branch  quality assurance with reporting and action plan

 

Requirements:

 - Bachelor’s degree in, Business Administration, Information Technology, Industrial engineering, Project Management or Supply Chain logistics, Statistic, Economic

 - Experience in  Process Improvement / Process development ( Banking is preferred)

 - Demonstrate experience in business process analysis and design (AS-IS and TO-BE),

 - Be able to quickly identify the drivers of process problems, the root causes, and generate solutions.

 - Demonstrate the ability to gather, analyse, and organize complex data, arrive at reasonable and substantiated conclusions, and present the data effectively

 - Ability to establish and maintain effective relationships, build credibility, and work effectively with cross-functional groups. The candidate must be a team player and have an easy-to-work-with, 'can-do' attitude.

 - Demonstrated ability to work independently.

 - Strong problem solving and conceptual thinking skills and experience.

 - Ability to interact with management and technical people at a variety of levels.

 

 

 

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

 
17
Call Center
สื่อสารองค์กร
1
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

 

 

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่ เติบโตไปพร้อมกัน 

 

 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

 

ลักษณะงาน

- ให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารทางโทรศัพท์

- รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื่องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆของธนาคาร

- รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ติชมการให้บริการจากลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งาน Call Center อย่างน้อย 1 ปี

- มีใจรักการบริการ มีทักษะในการสื่อสาร อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่recruitment@tcrbank.com 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ2608,2214,2213,2217,2220

มือถือ 08 1776 4283

 

 

18
รองผู้จัดการ-ผู้จัดการ
บริการกลาง
ธุรการ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-                    ควบคุมการรับ – ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก 

-                    ควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ 

-                    ดูแลงานยานพาหนะและพนักงานขับรถส่วนกลาง 

-                    ดูแลงานบริการความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย

-                   รับแจ้งปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนัก  งานจากฝ่ายงานต่างๆ

-                    ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องใช้สำนักงาน 

-                    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

25 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์

 

5 ปีขึ้นไป

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

 

-  มีใจรักงานบริการ 

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  ประสานงานได้ดี

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

19
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

- วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร 

- จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 

- นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

25 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อหรือกลุ่มธุรกิจการเงิน 1 -2 ปี ขึ้นไป 

 

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

 

- มีทักษะในการคิดและเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์สินเชื่อและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

บุคลิกลักษณะ

 

- บุคลิกดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี     

- กระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น

- มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

20
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ(SME)
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

( Job Summary )

- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามเอกสารต่างๆ

- จัดทำรายงานต่างๆ จัดทำบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

24 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ประสบการณ์

 

ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้ ความสามารถพิเศษ 

บุคลิกลักษณะ

 

 

- ใช้โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี 

- ทักษะในการติดต่อประสานงาน 

- มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

21
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส)
ตรวจสอบIT,ตรวจสอบสาขา,ตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ตรวจสอบ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานตรวจสอบ IT

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้าน General Control และ Application Control

 

-          ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ 

 

-          พัฒนาระบบงานสนับสนุนการตรวจสอบทั่วไป 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

28 ปีขึ้นไป 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบ IT หรือ ด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ 

 

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ AS/400 , MS ACCESS , โปรแกรมคอมพิวเตอร์บน PC

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสาขา

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ / สาขาธนาคาร 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสาขา 2 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสำนักงานใหญ่

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

-ดูแลทรัพย์สิน การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร

-ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆในสำนักงานใหญ่ธนาคาร 

-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสำนักงานใหญ่ 1 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller ประจำสาขาชลบุรี
ศูนย์ธุรกิจ 3
บริหารเครือข่ายสาขา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

จังหวัดชลบุรี

23
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller ประจำสาขานครราชสีมา
ศูนย์ธุรกิจ 4
บริหารเครือข่ายสาขา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

จังหวัดนครราชสีมา

 
24
เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
เครือข่ายสาขา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสาขา
10
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

พระราม 2 , อ้อมใหญ่ , บางแค , เยาวราช , สุราษฏร์ธานี


25
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานสินเชื่อ
ส่วนงานข้อมูลเครดิตและเอกสาร
ปฏิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

( Job Summary )

 

 

-    ดูแลรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนแฟ้มสินเชื่อ การจัดเก็บ การเบิกยืมแฟ้ม

 

-    การแสดงเอกสารเข้าระบบ TCMS

 

-   ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  

 

 

 

   


 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ         

 

ไม่เกิน 30 ปี 

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์

 

มีความรู้ด้านเอกสารสินเชื่อ 

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

- ละเอียดรอบคอบ 

- อดทนต่อความกดดันได้ดีมาก

- ชอบงานเอกสาร

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 


26
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ
ปฏิบัติการกลาง
3
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

(Job Summary)

-          จัดทำรายงาน Data Set

-          รับชำระเงินกู้ในระบบ Core Banking 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(Job Specification)

 

 เพศ     

 

 ชาย / หญิง

 

 อายุ       

 

 23 – 35 ปีขึ้นไป

 

 การศึกษา

 

 ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 ประสบการณ์

 

 

 ด้านการธนาคาร การเงิน  1-3 ปี หากมีความรู้ด้านงานสินเชื่อธนาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ความรู้

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ในงานสินเชื่อ

-  มีทักษะ การวางแผน การติดต่อประสานงานที่ดี 

-  มีทักษะในการใช้โปรแกรม   Microsoft office

-  มีความรวดเร็วในการทำงาน

-  รักการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ ใฝ่รู้ และมีความละเอียดรอบคอบ 

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.50 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS