TCR Bank

Question

สาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)

 • 1. หากสนใจจะใช้บริการกับ บมจ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ต้องไปติดต่อที่ใด?
 • คำตอบ : ปัจจุบัน บมจ. ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดบริการรวมสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งหมด 18 แห่ง ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล คุณจึงสามารถเลือกใช้บริการในสาขาที่คุณสะดวกได้ทีหน้าสาขาของธนาคาร

  สามารถตรวจสอบได้โดย

  http://www.tcrbank.com/สาขาและที่ตั้งธนาคาร/สาขาทั้งหมด
 • 2. กรณีบัตรหายต้องทำอย่างไร
 • คำตอบ : เจ้าของบัตรสามารถทำการแจ้งอายัดบัตร ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารที่ออกบัตร หรือ แจ้งศูนย์บริการเอทีเอ็ม (ATM) ที่โทร 0 2697 5444 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงยื่นขอทำบัตรใหม่กับธนาคาร
 • 3. การเปิดบัญชีในนามนิติบุคคลต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 • คำตอบ : 1. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
  2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมดวงตราสำคัญของนิติบุคคล
  ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทจำกัด
  4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) สำหรับผู้ขอเปิดบัญชีที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตให้มี ภ.พ. 20
  ให้ใช้สำเนาใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) แทนได้ ซึ่งต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  นับจากวันที่ ภ.พ.01 ถึงวันที่ขอเปิดบัญชี และต้องติดตามให้นำสำเนา ภ.พ.20 มามอบให้ธนาคาร
  5. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นมากกว่า 20% ขึ้นไป
  6. ทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ที่จดทะเบียนไว้ที่กรมสรรพากร
  7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนที่มีมติให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย แล้วลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล
  พร้อมประทับตรากรณีเป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีรายงานการประชุมให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ลงหุ้นเกินครึ่งหนึ่งมาลงนามใน
  ใบคำขอเปิดบัญชีแทนสำเนารายงานการประชุม โดยอย่างน้อยต้องมีหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ
  และหุ้นส่วนผู้จัดการลงนามร่วม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และรับรองสำเนาถูกต้อง
  9. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีของผู้มีอำนาจลงนามตามข้อ 1 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 4. ธนาคารไทยเครดิตตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง
 • คำตอบ : หากคุณต้องการสราม ที่ตั้ง เวลาทำการ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสาขาทั้งหมด สามารถตรวจสอบได้ที่
  http://www.tcrbank.com/สาขาและที่ตั้งธนาคาร/สาขาทั้งหมด
  และเลือกสาขาที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถชมภาพหน้าสาขาของธนาคารแบบ Street view ได้ โดยการลากตุ๊กตาสีเหลืองทางด้านซ้ายมือ ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้อีกด้วย
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS