TCR Bank

คณะผู้บริหาร

เชื่อมั่นเต็มร้อย...ด้วยการจัดการแบบมืออาชีพ
คณะกรรมการตรวจสอบ    
     
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
    นายรงค์  หิรัญพานิช  เลขานุการ

  

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการ
2. Mr.Tan Choon-Hong กรรมการ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
    นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. นายวิญญู ไชยวรรรณ ประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. Mr.David Jeffrey Stone กรรมการ
4. นายพรเทพ  เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6. Mr. Christopher Tsz Ying Chan กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
8. นายนาธัส  กฤตวรานนท์ กรรมการ
9. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
    นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
             
 


คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
1. นายวิญญู ไชยวรรรณ ประธาน
2. Mr.Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3. Mr.David Jeffrey Stone กรรมการ
4. นายกมลภู  ปาลิภาพงศ์ กรรมการ
5. นายพรเทพ  เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
7. Mr. Christopher Tsz Ying Chan กรรมการ
8. นายนาธัส  กฤตวรานนท์ กรรมการ
    นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
 
 

IT MX ICAS ICAS