TCR Bank

คณะผู้บริหาร

เชื่อมั่นเต็มร้อย...ด้วยการจัดการแบบมืออาชีพ
คณะกรรมการตรวจสอบ    
     
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
    นายรงค์  หิรัญพานิช  เลขานุการ

  

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
     
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการ
2. Mr.Tan Choon-Hong กรรมการ
3. Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
    นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     
1. นายวิญญู ไชยวรรรณ ประธานกรรมการ
2. Mr.Roy Agustinus Gunara รองประธานกรรมการ
3. นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล กรรมการ
4. นายพรเทพ  เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
5. Mr.David Jeffrey Stone กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
8. นายดุลวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
9. Mr. Christopher Chan กรรมการ
    นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
       

 

คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

1.นายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
2.Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธาน
3.นายสุจินต์ ศรีสุรางค์กุล กรรมการ
4.นางสาวสนันนาถ กุลไพศาลธรรม กรรมการ
5.นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
6.นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
7.นายกมลภู  ปาลิภาพงศ์ กรรมการ
8.Mr.David  Jeffrey Stone กรรมการ
   นางบงกช  ศิริวัลลภ เลขานุการ
IT MX ICAS ICAS