TCR Bank

“พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” ธ.ไทยเครดิตฯ กระจ...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด กระจายโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในภาคอีสาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครรราชสีมา

นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวถึงการกระจายโครงการดังกล่าวไปสู่ภูมิภาคว่า “ธนาคารริเริ่มโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯ ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้น มีความรู้ในการจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไป ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการทำสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคาร ที่ผ่านมาธนาคารได้จัดอบรมในโครงการมาแล้ว 2 ครั้งใน กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก และได้รับการตอบรับจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี ธนาคารจึงได้กระจายโครงการไปสู่ภูมิภาค โดยเลือกจัดอบรมที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงของภาคอีสาน และหลังจากนี้จะกระจายโครงการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง”

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน 


ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS