TCR Bank

โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” มุ่งสู่ภ...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดีที่สุด ยกขบวนจัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ทางภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ของธนาคาร ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้าง วินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS