TCR Bank

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือ บสย. สานต่อโครงการ “...

 
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง และเป็นฐานลูกค้าสำคัญของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแปซิฟิก พาร์ก ศรีราชา

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน โดยเริ่มโครงการครั้งแรก ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (บางเขน) กรุงเทพ ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.45 - 1.80 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS