TCR Bank

ธ.ไทยเครดิตฯ จัดอบรม “พ่อค้าแม่ค้าพากเพ...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร โดยจัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าทางภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวว่า “ธนาคารได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งล้วนได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับทางภาคใต้เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีลูกค้านาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจ รายย่อยของธนาคารอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงได้ยกโครงการมาจัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่ จ.นครศรีธรรมราช หวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงและให้ความรู้ทางการเงินแก่พ่อค้าแม่ค้าได้ไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา”
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS