TCR Bank

ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมพิธีเปิด ศู...


คุณวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ธนาคารสมาชิก สมาคมธนาคารไทยอีก 14 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือสถาบันการเงิน ภายใต้ชื่อ ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team หรือ TB-CERT) โดย คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณปรีดี ดาวฉาย ประธาน สมาคมธนาคารไทย และคุณกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธาน TB-CERT เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารสมาชิกทั้ง 15 แห่ง ร่วมมือกันจัดตั้ง TB-CERT โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการ ดูแลความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดรับ กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง มีการดำเนินการครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่
1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งภัยคุกคามด้านไซเบอร์และการแก้ไขตามแนวทางสากล 
2. สร้างมาตรฐานกลางด้านความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud Computing หรือ Biometric
3. กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ในภาคการธนาคาร มีการซ้อมรับมือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS