TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดรับจองเ...


คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการบริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง 

ในการจองเหรียญที่ระลึกที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ผู้สนใจต้องยื่นแบบฟอร์มการจองพร้อมเอกสาร แสดงตนตัวจริงของผู้จอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือสูติบัตร โดยประชาชน 1 คน มีสิทธิ์การจอง 1 สิทธิ์ สามารถทำรายการจองแทนผู้อื่นได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์ (ผู้จองต้องทำรายการจองตามสิทธิ์ของตนเอง จึงจะจองให้ผู้อื่นได้) โดยต้องยื่นเอกสารแสดงตนตัวจริงของผู้ฝากจองด้วย

1 สิทธิ์การจองสามารถจองเหรียญได้สูงสุดดังนี้


สามารถรับและยื่นแบบฟอร์มการจองเหรียญที่ระลึกที่สาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.tcrbank.com ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 (ภายในเวลา 16.30 น.) และรับเหรียญที่ระลึก ได้ที่สาขาของธนาคารที่สั่งจอง ในวันที่ 29 มกราคม 2561

 
IT MX ICAS ICAS