TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมบริจาคส...


วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณ รอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมกิจกรรม บริจาคเงินพร้อมสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น ให้แก่  โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Team Building ของธนาคารโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลประจำปี 2560  ที่มุ่งเน้นการทำ กิจกรรมเพื่อสังคมแก่ผู้พิการ ส่งเสริม การให้โอกาสให้สร้างความเท่าเทียม โดยให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้พิการ

ธนาคารได้เล็งเห็นถึงสังคมไทยปัจจุบัน ในบริบทแห่งการพัฒนาอาชีพคนพิการ ให้มีโอกาสได้เข้าไป ร่วมทำงาน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอาชีพที่ผู้พิการสามารถนำมาประกอบอาชีพ ร่วมกับคนปกติได้  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสของคนพิการที่เคยขาดมาตั้งแต่อดีต ให้เป็นที่ยอมรับ มากขึ้น เพื่อให้คนในสังคมยอมรับถึงความรู้ความสามารถของคนพิการ เป็นการช่วยลดช่องว่าง ในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานที่ธนาคารต้องการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างยั่งยืน
 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS