TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รับเกียรติบ...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 โดยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบ เกียรติบัตร ในงาน “Good Society Expo” จัดโดยมูลนิธิ นวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย คนพิการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เล็งเห็นถึงศักยภาพอันหลากหลาย ของคนพิการ จึงได้มีการจ้างงานคนพิการผ่านทางสภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 14 คน เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการ ให้คนพิการมีรายได้และมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS