TCR Bank

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จัดประกวดปร...


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – อุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ในโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคาร สามารถส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2560 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดเผยถึงที่มาของโครงการว่า “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยแล้ว ธนาคาร ฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” จัดการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานของผู้ค้ารายย่อยที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการศึกษา รวมถึงปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการศึกษา และเห็นคุณค่าในอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้ปกครองของเยาวชน”

เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล มีความประพฤติดี มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 และเป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคาร โดยสามารถขอรับ/ยื่นใบสมัครพร้อมส่งผลงานเรียงความได้ที่ สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ และสำนักงานนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com หรือ www.facebook.com/TCRBank ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.40 - 1.70 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.50 %
MLR
8.47 %
MOR
8.65 %
MRR
9.05 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS