TCR Bank

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นสาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยห้ามผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการเรียกร้องดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบาย แนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด”


นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะให้ธนาคารมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่นสำหรับธุรกรรมทุกประเภทของธนาคาร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารซึ่งกำหนดและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของธนาคารมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยจะละเมิดหลักการต่อไปนี้มิได้

  • ธนาคารมีหลักการในการปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ธนาคารจะดำเนินธุรกิจตามหลักการของการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักจริยธรรม คุณธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในระดับของเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร การถือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง คู่มือรวมถึงให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารภายในและภายนอก การควบคุมติดตาม และสอบทานอย่างเหมาะสมกับทุกหน่วยงานของธนาคาร

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่นในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจหมายรวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงการกระทำโดยการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้วางใจ หรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น


แนวทางปฏิบัติ
  • ธนาคารห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
  • ธนาคารมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  • ธนาคารได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสำคัญในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบพนักงานของธนาคาร
บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนทางวินัย และมีบทลงโทษตามข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

IT MX ICAS ICAS